Παροχές
 • Σωστά διαμορφωμένος χώρος παραμονής
 • Προστασία από τις καιρικές συνθήκες
 • Kαθαριότητα
 • Kτηνιατρικός έλεγχος
 • Iσορροπημένο πρόγραμμα διατροφής
 • Kαθημερινό πρόγραμμα εκγύμνασης
 • Grooming πριν την παραλαβή από τον ιδιοκτήτη
 • Παράδοση - παραλαβή κατοίκον
 • Mεγάλη δυναμικότητα H φροντίδα του σκύλου σας για το διάστημα που πρέπει να φιλοξενηθεί στον ξενώνα μας, αποτελεί για μας ιδιαίτερα σημαντική ευθύνη.

  Σας ενημερώνουμε για το πώς πρέπει να προετοιμάσετε τον σκύλο σας προτού τον αφήσετε, τον αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή προσωπικότητα όσο βρίσκεται κοντά μας και φροντίζουμε για την καθημερινή του εξάσκηση και ψυχαγωγία.

 •